PROJEKTOWANIE
I WYCENA
INSTALACJI

Dla INSTALATORÓW i klientów indywidualnych.

Zapytaj o projekt instalacji i wycenę

„DOBRZE TRAFIŁEM”​

TAK NAJCZĘŚCIEJ MÓWIĄ NASI KLIENCI
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia projektów instalacji na wszystkich etapach, od koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze. Współpracujemy z inwestorami z terenu Torunia i całej Polski.

Oferta

Na­sza wie­dza wy­ni­ka­jąca z wy­kształ­ce­nia oraz na­by­te­go do­świad­cze­nia w po­łącze­niu z wy­ko­rzy­sta­niem no­wo­cze­snych i efek­tyw­nych na­rzę­dzi pra­cy umoż­li­wia re­ali­zo­wa­nie pro­jek­tów in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w na­stę­pu­jącym za­kre­sie:

Ile kosztuje wykonanie instalacji w domu?

ZAUFAJ NAM

Instalacja wodno-kanalizacyjna i grzewcza to obowiązkowy element każdego współczesnego mieszkania lub domu. 

Obsługujemy wszystkie fazy projektowania. Tworzymy dokumentację w oparciu o wymagania indywidualne. Stawiamy nacisk na wysoki standard systemów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Nasz zespół doradzi, oraz pomoże w rozwiązaniu standardowych i bardziej skomplikowanych zagadnień instalacyjnych. Wyjaśnimy każdy element projektowanego układu, proponując konsensus między założonym wydatkiem, a oczekiwanymi możliwościami technicznymi.

Zapraszamy do wysłania zapytania w sprawie wyceny.